Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ZLD w Koszalinie.Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie (dalej ZLD) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP ZLD
w Koszalinie www.zld.bip.gov.pl oraz strony internetowej zakładowej ZLD w Koszalinie www.zld.koszalin.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-05.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Kamiński, szymon.kaminski@zld.koszalin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 341 96 45. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. ZLD powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ZLD niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ZLD może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy ZLD odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie BIP ZLD. Link do strony
z procedurą załatwiania skarg i wniosków w ZLD: https://zld.bip.gov.pl/skargi-i-wnioski/skargi-i-wnioski.html

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie www ZLD. Link do strony
z procedurą załatwiania skarg i wniosków w ZLD: http://zld.koszalin.pl/strona,5,422
 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowj Rzecznika Praw Obywatelskichwww.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. ZLD w Koszalinie mieści się w suterenie pod adresem: ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Szczecińskiej (wejście przez ZZDW w Koszalinie) i od ulicy Brzozowej (wejście bezpośrednio do ZLDw Koszalinie).
 2. Wejście od ul. Szczecińskiej: po schodach do budynku ZZDW, następnie zejście po schodach do siedziby ZLD. Wejście od ul. Brzozowej z poziomu gruntu po pochylni bezpośrednio do ZLD.
 3. W budynku brak windy. Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od strony ul. Brzozowej i przemieszczanie się po ZLD w Koszalinie. Biuro znajduje się po lewej stronie od wejścia po minięciu korytarza. Dalsze przejście przez drzwi przez które może przejechać osoba na wózku. Toalety dla osób niepełnosprawnych: brak.
 4. ZLD w Koszalinie nie posiada parkingu z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż ul. Brzozowej znajduje się ogólnodostępny parking. 
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących. ZLD w Koszalinie nie zapewnia możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

 

ZLD w Koszalinie nie posiada dedykowanych aplikacji mobilnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256755
Deklaracja dostępnoœci